Disclaimer

 

Disclaimer voor de website denieuwemuze.nl.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van deze website denieuwemuze.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Stichting Muze Muziektijdschrift. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Muze Muziektijdschrift is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Muze Muziektijdschrift en de betreffende auteurs, makers en eigenaars.

Geen garantie op juistheid.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Stichting Muze Muziektijdschrift zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Stichting Muze Muziektijdschrift niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Stichting Muze Muziektijdschrift garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Stichting Muze Muziektijdschrift wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Indien van toepassing.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Muze Muziektijdschrift te mogen claimen of te veronderstellen.Stichting Muze Muziektijdschrift streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Muze Muziektijdschrift aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Muze Muziektijdschrift niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden naar denieuwemuze.nl worden getoetst aan een aantal criteria die op aanvraag kunnen worden toegestuurd.

Copyright.

Alle recensies en zijn eigendom van de Stichting Muze Muziekuitgeverij tenzij anders is afgesproken met de auteur. Alle beeldmateriaal zoals video’s, foto’s en afbeeldingen zijn eigendom van deze Stichting of worden alleen gebruikt na toestemming van de eigenaar met vermelding van de eigenaar tenzij dit het beeldmateriaal vrij beschikbaar is op het internet.

Wijzigingen.

Stichting Muze Muziektijdschrift behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van denieuwemuze.nl op deze pagina.

Toepasselijk recht.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Cookies.

Hoewel de website denieuwemuze.nl permanent op zoek is naar mogelijkheden zijn dienstverlening te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers, maakt de website nu geen gebruik van cookies en de informatie die daaruit is af te leiden. Bij uw bezoek aan de website denieuwemuze.nl wordt geen informatie opgeslagen of gebruikt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op jouw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar denieuwemuze.nl gebruik van maakt.
Met behulp van cookies kan een website haar diensten verbeteren aan de hand van het gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer en kun je zelf op ieder moment via je browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door jou zijn verwijderd.De website denieuwemuze.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder Kampyle, YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.