DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting Muze Muziektijdschrift besteedt aan de samenstelling van De Nieuwe Muze tijdschrift en De Nieuwe Muze site is het mogelijk dat de informatie die op de De Nieuwe Muze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van De Nieuwe Muze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider of Stichting Muze Muziektijdschrift. Stichting Muze Muziektijdschrift kan er niet voor instaan dat de informatie op De Nieuwe Muze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stichting Muze Muziektijdschrift sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van De Nieuwe Muze site of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media.

Stichting Muze Muziektijdschrift zal zich inspannen om de beschikbaarheid van De Nieuwe Muze site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Stichting Muze Muziektijdschrift is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid De Nieuwe Muze site te kunnen raadplegen.

AUTEURSRECHT

Als redactie van De Nieuwe Muze doen wij ons uiterste best om geen inbreuk te maken op copyright, auteursrecht en/of beeldrecht. Tekst en beeld waar rechten op zitten publiceren wij niet zonder verkregen toestemming. Mocht dat echter onverhoeds toch een keer gebeuren, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen de tekst of afbeelding dan onmiddellijk van de website afhalen.